Kaart naar Solleveld & Kapittelduinen
 

Gebied

Solleveld & Kapittelduinen

Oude duinen met historie, zo zijn er niet veel in Zuid-Holland. In het landschap is het oude agrarische gebruik nog te zien. In de Kapittelduinen, meer zuidelijk gelegen, ontmoeten kust en rivierengebied elkaar.

Het Solleveld, gelegen tussen Den Haag en Hoek van Holland, bestaat uit een keten van oude, kalkarme duinen. Dit is bijzonder, want de meeste andere Zuid-Hollandse duingebieden zijn juist kalkrijk. De regen heeft de kalk in het Solleveld, afkomstig van schelpen, in de loop der eeuwen uit de bodem gespoeld.

In het vrij vlakke gebied wisselen duinen, duinbossen, grasland, struweel en water elkaar af. Meer landinwaarts liggen oude landgoedbossen vol stinzenplanten, bijzondere voorjaarsbloemen. De heideterreintjes en walletjes zijn overgebleven van het voormalige agrarische gebruik.

De Kapittelduinen, ten noorden van de oude monding van de Maas, bestaan uit duinen, vochtige duinvalleien, bossen, ruigtes en stukken dijk. Aan de plantengroei kun je zien dat het gebied op de overgang ligt tussen kust en rivierengebied, ofwel tussen zout en zoet. De Kapittelduinen zijn belangrijk voor veel vogelsoorten.

In het Staelduinse Bos liggen vele bunkers uit de Tweede Wereldoorlog, die nu in gebruik zijn genomen door vleermuizen om in te overwinteren.
» Terug naar het overzichtBasisgegevens

Gebiedsnummer

99

Status

Habitatrichtlijn

Site code

NL1000016 (Solleveld)

Beheerder

gemeente Den Haag, Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, Zuid-Hollands

Provincie

Zuid-Holland

Gemeente

's Gravenhage, Rotterdam, Westland

Oppervlakte

724 ha