Bomen

De Boswet is een wet die al vanaf 1962 in werking is. Het kabinet heeft het voornemen om de Boswet, samen met de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet, te laten opgaan in een nieuwe Wet Natuurbescherming.

De Boswet heeft als doel het oppervlak aan houtopstanden in Nederland in stand te houden en wordt daarom wel een ‘areaalwet’ genoemd. De Boswet geeft geen bescherming aan de houtopstand of aan waardevolle bomen, dit in tegenstelling tot de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeenten, waarin daarover wel voorschriften kunnen worden opgenomen.

De Boswet kent geen vergunningstelsel, maar een meldplicht. Een voorgenomen velling van een houtopstand moet vooraf worden gemeld. Na de melding en de feitelijke velling van de houtopstand dient men de locatie binnen drie jaar te herbeplanten.

De Minister van Economische Zaken (EZ) is het bevoegde gezag voor de Boswet. Een kennisgeving van een voorgenomen velling moet daarom worden gericht tot de Dienst Regelingen van EZ. Het adres is: Dienst Regelingen, t.a.v. Uitvoerders Boswet, Postbus 19530, 2500 CM Den Haag

Op de website van EZ - RVO - is meer informatie over de Boswet te vinden, o.a. over het doen van een kapmelding . Via de tab “Vergunning en ontheffing” kunnen de relevante formulieren, zoals het formulier om een voorgenomen velling te melden, worden gedownload.

Rol provincie en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Sinds 1 januari 1996 is de feitelijke uitvoering en handhaving van de Boswet een taak van de provincies, hoewel het Rijk verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van de Boswet op de rijksgronden. Vanaf 1 januari 2011 heeft de Provincie Zuid-Holland de uitvoering van de Boswet overgedragen aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).

OZHZ voert de feitelijke beoordeling van de kapmelding en het toezicht op de herplantplicht uit in de provincie Zuid-Holland. Daarnaast worden verzoeken beoordeeld voor bijvoorbeeld compensatie of ontheffing van de herplantplicht. Vervolgens geeft de OZHZ hierover advies aan de Dienst Regelingen van EZ die het advies van OZHZ overneemt en het EZ-besluit verzendt.

Meer weten?

Meer informatie over de uitvoering en handhaving van de Boswet binnen de provincie Zuid-Holland door OZHZ is te verkrijgen bij Herman Leppink, handhaver van de Boswet, telefoon 078 - 770 2978.

Aan het woord

Goede communicatie is de basis voor effectieve handhaving, immers... het gedrag van mensen staat centraal.
Coen Ladrak,

OZHZ