Flora en fauna

De pagina's over de Flora- en faunawet gaan we nog samenstellen. Vooruitlopend daarop hebben we informatie 'geleend' van de site van de Faunabeheereenheid. Deze tekst ziet u ook terug op faunabeheereenheid.nl Voor een overzicht van de wildbeheereenheden zie WBE.jpg

De Faunabeheereenheid is een door gedeputeerde staten erkend samenwerkingsverband van jachthouders. Dit is vastgelegd in artikel 29 van de Flora en faunawet. Jachthouders zijn personen of organisaties die op basis van eigendom, pacht of huur beschikking hebben over de jachtrechten. Dit wil niet zeggen dat zij die rechten ook daadwerkelijk zelf uitvoeren of uitoefenen. Landelijk zijn 14 Faunabeheereenheden actief. Faunabeheereenheden geven invulling aan beheer en schadebestrijding conform het provinciaal opgestelde beleid.

Partners 

Faunabeheereenheden zijn stichtingen die worden bestuurd door vertegenwoordigers van de partners. Het FBE bestuur bestaat uit 4 bestuursleden en een onafhankelijk voorzitter. Provinciaal is door de partners overeengekomen welke partners lijfelijk zitting hebben in het bestuur. Doorgaans worden de terreinbeheerders (NM, PL en SBB) in het bestuur vertegenwoordigd door een persoon. Ook de jagersorganisaties KNJV en NOJG hebben gezamenlijk een zetel. Er is landelijk een uitzondering, in Flevoland zit in plaats van de FPG een vertegenwoordiger van de gemeenten in Flevoland in het bestuur.

Werkzaamheden

De Faunabeheereenheid houdt zich bezig met;

  • het beheer van soorten,
  • het voorkomen en bestrijden van schade

Door het opstellen van het faunabeheerplan streeft de Faunabeheereenheid er naar op planmatige wijze uitvoering te geven aan deze taken. Aan het opstellen van een faunabeheerplan worden eisen gesteld. Voordat met de uitvoering van het faunabeheerplan kan worden begonnen moet het plan eerst door G.S. zijn goedgekeurd (conform artikel 30 van de Wet) en moeten er ontheffingen zijn verleend op basis van het plan.

Werkgebieden

Faunabeheereenheden werken op provinciaal niveau binnen de reikwijdte van het provinciaal beleid. Dit als gevolg van de delegatie van bevoegdheden van het Rijk naar de provincies. In iedere provincie is deze rol op andere wijze ingevuld. Voor specifieke informatie op provinciaal niveau kunt u doorlinken naar de door u gewenste FBE.

Aan het woord

Goede communicatie is de basis voor effectieve handhaving, immers... het gedrag van mensen staat centraal.
Coen Ladrak,

OZHZ