Natura 2000

Zuid-Holland kent 23 Natura 2000-gebieden, die deel uitmaken van een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. De provincie Zuid-Holland stelt daarvoor beheerplannen op. OZHZ houdt toezicht en handhaaft de regels in deze gebieden.

Voor ieder gebied stelt OZHZ een toezicht- en handhavingsplan op in samenspraak met de omgeving. Die omgeving is vertegenwoordigd in een klankbordgroep, waarin onder meer natuurorganisaties, bewoners, agrariërs en andere ondernemers zitten. De handhavingsplannen geven aan:

  • welke regels er in de natuurgebieden nodig zijn om de dieren en planten die er leven te beschermen;
  • hoe die regels gehandhaafd worden; en
  • welke andere activiteiten er nodig zijn om het naleven van beleid en regels te stimuleren.

Voor gebruikers van de gebieden maakt het handhavingsplan duidelijk waarom bepaalde activiteiten niet zijn toegestaan, of alleen onder voorwaarden, en voor welke activiteiten een vergunning of vrijstelling nodig is.

Aan het woord

Goede communicatie is de basis voor effectieve handhaving, immers... het gedrag van mensen staat centraal.
Coen Ladrak,

OZHZ