Vogels

Bontbekplevier
Bontbekplevier---a.-de-la-sencerie

Bontbekplevieren broeden in open, zilte kustgebieden, rivierestuaria, slikken en industriegebieden. Met hun korte snavel zoeken ze hun voedsel in de slikkige bovenlaag van hun leefgebied. Op het menu staan wormen, schelpdieren en andere kleine bodembewoners. Soms komen bontbekken zelfs tot broeden op grinddaken van flatgebouwen. De meeste Nederlandse bontbekken overwinteren langs de kusten van Zuidwest-Europa, maar in zachte winters komen velen niet verder dan het Deltagebied.


Europese verspreiding

IJsland, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk herbergen het leeuwendeel van de Europese populatie bontbekplevieren.


Biotoop

Intergetijdenzone, kust, oevers, rivieren, strand, wad, gorzen en slikken.


Voedsel-en broedbiotoop

Broed langs zee- en zoetwaterkusten, met een voorkeur voor stenige of zandige bodems met een beperkte groei van gras. Broed ook steeds vaker op grinddaken van flats en gebouwen. Het 'nest' bestaat uit een kuiltje in het zand, soms tussen enkele graspollen.


Gedrag

Snelle vlucht waarbij de vleugeltoppen rakelings het water missen, met felle,snelle vleugelslagen. Sprint regelmatig een stukje bij het voedselzoeken maar kan ook bedaard rondstappen.


Trekroute

Kustzone en rivieren.


Overwinteringsgebied

Zuidelijk Noord-Europa


Oorzaak afname/toename

De bontbekplevier is kwetsbaar door weinig broedparen en de kwetsbaarheid van het broedbiotoop


Aantal en trend

De aantallen van de bontbekplevier vertonen waarschijnlijk grote schommelingen. De afname langs de Nederlandse kust werden mogelijk gecompenseerd door een toename van broedende vogels op industrieterreinen, bouwlocaties en de Flevopolder.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaarvogel. Schaarse broedvogel; doortrekker in vrij groot aantal; wintervogel in zeer klein aantal.


Overige namen

Ringed Plover , Charadrius hiaticula.


Orde

Charadriiformes


Familie

Plevieren (Charadriidae)


Broedperiode

Begin mei - begin juni.


Aantal eieren

4-6, in zeldzame gevallen tot 12


Aantal legsels

2, soms 3


Snavel

Korte plevierensnavel, geschikt voor het eten van schelpdieren en het zoeken naar voedsel in de bovenste centimeters van de bodem.


Poten

Vrij kort maar geschikt voor snel rennen.


Opvallende kenmerken

Prachtige zwarte tekening op kop en borst, met wit voorhoofd en witte keel. Poten en snavelbasis helder oranje gekleurd.


Voedsel

Ongewervelde dieren.
Welke ander leefgebieden

Grevelingen
Grevelingen
Haringvliet
Haringvliet
Krammer-Volkerak
Krammer-Volkerak
Duinen Goeree & Kwade Hoek
Duinen Goeree & Kwade Hoek
Voordelta
Voordelta