Vogels

Brandgans
Brandgans---a.-de-la-sencerie(1)

De brandgans is pas sinds 1984 broedvogel in Nederland. Tot het oorspronkelijke leefgebied van deze prachtig getekende, compacte gans behoren allerlei richels op kliffen en heuvels op onherbergzame plaatsen als Spitsbergen, Groenland en Noord-Rusland. In Nederland vond de brandgans blijkbaar ook een leefgebied dat aan de behoeften voldoet, waarschijnlijk geholpen door de aanwezigheid van 'tamme' brandganzen die gehouden worden in parken en tuinen.


Europese verspreiding

De brandgans bewoont allerlei onherbergzame gebieden boven de poolcirkel. Sinds de jaren '80 nam de verspreiding van de brandgans echter sterk toe, vooral in het Oostzeegebied.


Biotoop

Akkers, graslanden, intergetijdenzone, kust, moeras, oevers, rivieren, wad, weilanden (uitgestrekt)


Voedsel-en broedbiotoop

Brandganzen broeden in Nederland op een aantal vreemde plaatsen, waaronder nauwelijks begroeide eilanden. Hierin bevindt het nest zich dus zeer geëxposeerd. Brandganzen broeden ook wel in moerasbossen en rietkragen.


Gedrag

Foerageert in grote groepen waarbij de vogels vaak naar elkaar roepen.


Trekroute

Continentaal Europa. Vogels uit Finland en Rusland volgen wel een zuidwestelijke trekroute.


Overwinteringsgebied

Nederland is een populaire overwinteringsbestemming. Vooral het Waddengebied oefent een grote aantrekkingskracht uit, Friesland, Groningen en de Zeeuwse Delta zijn ook belangrijke overwinteringslocaties.


Oorzaak afname/toename

Over de oorzaken voor de toename van de brandgans is nauwelijks iets bekend, maar het licht voor de hand om de oorzaken ook buiten Nederland te zoeken. Bekend is dat grote delen van de Russische arctische toendra bedreigd worden door allerlei vormen van exploitatie. Dit kan gevolgen hebben voor grote hoeveelheden vogels en leiden tot verschuivingen in de geografische verspreiding van soorten.


Aantal en trend

Sinds 1984 is de brandgans broedvogel in Nederland en de aantallen zijn sindsdien bijna alleen maar toegenomen. In de periode 1997-2000 werden 750 - 1100 paren geteld.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaarvogel. Vrij talrijke broedvogel; doortrekker en wintervogel in zeer groot aantal.


Overige namen

Barnacle goose , Branta leucopsis


Orde

Anseriformes


Familie

Eenden (Anatidae)


Broedperiode

Vanaf eind Mei


Aantal eieren

3 - 5, soms tot 6 eieren


Aantal legsels

Eén legsel per jaar


Snavel

Fijne snavel.


Poten

Zwart


Opvallende kenmerken

Zwart,wit en grijs met wit gezicht.


Voedsel

Gras, plantendelen.
Welke ander leefgebieden

Donkse Laagten
Donkse Laagten
Oudeland van Strijen
Oudeland van Strijen
Hollands Diep
Hollands Diep
Duinen Goeree & Kwade Hoek
Duinen Goeree & Kwade Hoek
Krammer-Volkerak
Krammer-Volkerak
Biesbosch
Biesbosch
Grevelingen
Grevelingen
Haringvliet
Haringvliet