Vogels

Eider
Eidereend---a.-de-la-sencerie

Deze forse eend is een kustgebonden zeevogel. De eider leeft van schelpdieren, krabben en kreeftachtigen, en broedt op eilanden en andere rustige plaatsen nabij de zee. De meeste eidereenden broeden in arctische streken. Nederland ligt aan de zuidgrens van het broedareaal. Buiten Nederland wordt het dons, waarvan het nest wordt gemaakt, plaatselijk gewonnen voor gebruik in kussens en dekens. Overexploitatie van een aantal broedkolonies in het hoge noorden (maar ook in Nederland) leidde in het verleden tot een forse afname. De spisula-visserij in het Noordzeegebied is van invloed op de voedselsituatie voor eiders.


Europese verspreiding

Eidereenden komen voor in geheel Noord-Europa. In Nederland bereikt de eider de zuidgrens van zijn areaal.


Biotoop

Intergetijdenzone, wad, zee.


Voedsel-en broedbiotoop

Een kuiltje of holte, bekleed met plantenmateriaal (zeewier) en veel dons en veertjes.


Gedrag

In het broedseizoen zijn eidereenden snel opgeschrikt. Bij hoog water kunnen eiders in flinke groepen zitten slapen en poetsen op zeedijken, strekdammen en andere drooggelegen kustgebieden.


Overwinteringsgebied

Waddenzee en Zeeuwse Delta.


Oorzaak afname/toename

Eidereenden staan op de Rode Lijst omdat de Nederlandse broedpopulatie de laatste jaren duidelijk is afgenomen en de soort een beperkte verspreiding kent. Exploitatie van kokkel- en mosselbanken in de Waddenzee speelt de eider parten.


Aantal en trend

Eidereenden broeden sinds 1906 in duinen en kwelders in het Nederlandse Waddengebied. Aanvankelijk namen de aantallen hier toe, totdat lozingen van uit de Rijnmond afkomstige vergiften eind jaren zestig een massale sterfte veroorzaakten. Na een verbod op de belangrijkste veroorzakers trad een herstel op; midden jaren tachtig bedroeg de stand 5000-7000 broedparen. Sindsdien gaat het weer bergafwaarts. Het totaal aantal broedparen ligt nu onder de 4000. Enkele paren broeden sinds eind jaren tachtig in het Deltagebied.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaarvogel. Vrij talrijke broedvogel; wintervogel in groot aantal.


Overige namen

Eider , Somateria mollissima.


Orde

Anseriformes


Familie

Eenden (Anatidae).


Broedperiode

Begin mei tot eind juni.


Aantal eieren

2 of 3


Aantal legsels

1


Snavel

Krachtige, driehoekige kop en snavel, geschikt voor het openbreken van stevige schelpdieren als kokkels en mosselen. Aan het einde van de snavel bevindt zich een hoornige 'tand', waarmee eiders de sluitspieren van schelpdieren kunnen bewerken tot het w


Poten

Zwempoten


Opvallende kenmerken

De zware, driehoekige kop is onmiskenbaar.


Voedsel

Kokkels en mossels.
Welke ander leefgebieden

Voordelta
Voordelta