Vogels

Geoorde fuut
Geoorde-fuut---a.-de-la-sencerie

Geoorde futen broeden in ondiepe, kleinschalige wateren, waar een drijvend nest van rottende plantenresten gebouwd wordt. Vaak wordt in kolonies gebroed, soms temidden van kokmeeuwen en visdieven. Veel broedplaatsen zijn slechts tijdelijk geschikt, maar nieuwe broedgelegenheid wordt in de regel snel ontdekt en in gebruik genomen. Belangrijke recente broedplaatsen zijn de vennen van Noord-Brabant en Drenthe en in mindere mate duinmeren en ondergelopen weilanden. Het voedsel bestaat vooral uit insekten en andere ongewervelde waterdieren. Buiten het broedseizoen wordt meer vis gegeten.


Europese verspreiding

Het zwaartepunt van de Europese verspreiding ligt in Oost-Europa. In Oekraine wordt het grootste aantal broedparen gevonden, maar ook Polen, Tsjechië en Roemenië herbergen flinke aantallen geoorde futen. De geoorde fuut komt op alle continenten, met uitzondering van Australië en Antarctica, voor.


Biotoop

Beken en meren, hoogveen, moeras, plassen, vennen.


Voedsel-en broedbiotoop

De geoorde fuut duikt in helder water van vennen en meren naar visjes en grotere waterinsecten, zoals libellenlarven.


Gedrag

Vrij sociaal en broed soms in kolonies en is buiten het broedseizoen vaak in groepen te vinden.


Overwinteringsgebied

Kust- en binnenwateren van west- en zuid-europa.


Oorzaak afname/toename

De oorzaak voor de sterke schommelingen ligt zeer waarschijnlijk buiten Nederland, en mogelijk ook buiten Europa. In de toestand van de Nederlandse broedbiotoop is hoegenaamd niets veranderd, terwijl de aantallen geoorde futen sterk fluctueren. De laatste jaren is er een stijging van het aantal broedparen te zien geweest.


Aantal en trend

De geoorde fuut heeft zich pas in de twintigste eeuw als broedvogel gevestigd in Nederland en overig West-Europa. Dit is in verband gebracht met het verdwijnen van steppemeren in zuidelijk Rusland, voorheen een belangrijk broedgebied. Het voorkomen in Nederland is nogal wisselvallig. In sommige jaren ontbreekt de soort bijna geheel, terwijl in andere jaren enkele honderden paren tot broeden komen. De laatste jaren neemt het aantal broedparen in Nederland toe, van 80-250 tot tussen de 400 en 500 broedparen in recente jaren. Waarschijnlijk ligt hieraan een minder verheugende oorzaak ten grondslag, namelijk een afname van de kwaliteit van de broedgebieden in Oost-Europa en in het Aziatische deel van het verspreidingsgebied van de geoorde fuut.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaarvogel. Schaarse broedvogel; doortrekker in vrij klein aantal, wintervogel in zeer klein aantal.


Overige namen

Black-necked Grebe , Podiceps nigricollis.


Orde

Podicipediformes


Familie

Futen (Podicipedidae)


Aantal eieren

3-5, soms 2-6


Snavel

Donker, spits en iets opgewipt.


Poten

Grijsgroen met zwemvliezen.


Opvallende kenmerken

Steil voorhoofd met een puntige kruin, een rood oog en fijne gele pluim van oorveren.


Voedsel

Kleine vissoorten en waterinsecten (waaronder veel libellenlarven).
Welke ander leefgebieden

Voornes Duin
Voornes Duin
Grevelingen
Grevelingen