Vogels

Kolgans
Kolgans---a.-de-la-sencerie

De kolgans is een van de algemeenste overwinterende ganzen in Nederland. Als broedvogel is de soort schaars. De typische witte snavelbasis en de dwarse zwarte 'vegen' over de buik maken de soort gemakkelijk herkenbaar. De typische V-vormige vlucht dient om energie te besparen; gebleken is dat vogels bij toerbeurt de leiding nemen. De andere vogels volgen dan in de 'slipstream' van de voorganger, die dus het zwaarste werk doet. Kolganzen eten voornamelijk gras, maar soms ook oogstresten van suikerbieten. In hele natte gebieden eten de ganzen ook graswortels en wilde planten op akkers en akkerranden.


Europese verspreiding

Kolganzen broeden op de Euraziatische toendra's. Een zeer gering aantal heeft Nederland verkozen tot broedgebied.


Biotoop

Akkers, graslanden, intergetijdenzone, moeras, oevers, rivieren, weilanden (uitgestrekt)


Voedsel-en broedbiotoop

Grazige grasvelden in een waterrijke omgeving, zoals die in het rivierengebied en in Zuidwest-Friesland gevonden kunnen worden, zijn geliefde overwinteringsgebieden. In dezelfde gebieden komen enkele paren kolganzen tot broeden. Enkele kolganzen overzomeren alleen zonder daadwerkelijk een nest te bouwen.


Gedrag

Vliegt in v-formaties en foerageert in groepen.


Trekroute

De kolganzen die in Nederland overwinteren zijn voor het overgrote deel afkomstig uit Noordwest-Rusland en Siberië, wanwaar ze in westelijke tot zuidwestelijke richting wegtrekken naar hun winterkwartier.


Overwinteringsgebied

Nederland is een populaire overwinteringsbestemming voor kolganzen, evenals Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.


Oorzaak afname/toename

De toename van het aantal broedende kolganzen in Nederland is waarschijnlijk een uitvloeisel van vogels die blijven 'plakken' in het voorjaar, in plaats van terug te vliegen naar de oorspronkelijke broedgebieden.


Aantal en trend

Het aantal broedvogels is sinds 1980 licht toegenomen, tot ongeveer 200 broedparen. Een veel sterkere toename is te zien in het aantal overwinterende kolganzen. Sinds 1970 stijgt dit aantal hoewel de toename sinds medio jaren '90 stagneert tussen de 500.000 en 650.000 vogels.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaarvogel. Schaarse broedvogel; doortrekker en wintervogel in zeer groot aantal


Overige namen

Greater White-fronted Goose , Anser albifrons


Orde

Anseriformes


Familie

Eenden (Anatidae)


Broedperiode

Vanaf medio juni


Aantal eieren

5 - 6, soms 4 - 7


Aantal legsels

Eén legsel per jaar


Snavel

Rozen


Poten

Oranje


Opvallende kenmerken

Zwarte dwarsstrepen over de buik en witte bles rond snavel.


Voedsel

Gras, plantendelen.
Welke ander leefgebieden

Oudeland van Strijen
Oudeland van Strijen
Donkse Laagten
Donkse Laagten
Hollands Diep
Hollands Diep
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Biesbosch
Biesbosch
Grevelingen
Grevelingen
Haringvliet
Haringvliet