Vogels

Krakeend
Krakeend-01---a.-de-la-sencerie

De krakeend is een typische soort van vrij grote wateren. Krakeenden worden dan ook vooral in de lage delen van Nederland aangetroffen. Krakeenden zijn veel minder algemeen dan de wilde eend, de naaste verwant van de krakeend. Ze houden nogal van wateren met allerlei kunstmatige dammen, taluds en dergelijke; waarschijnlijk vormen de draadalgen en wieren welke op het stenige substraat groeien een geliefde voedselbron.


Europese verspreiding

Krakeenden komen in Europa vooral in de gematigde regio's voor; het uiterste noorden en zuiden behoren dan ook niet tot het verspreidingsgebied.


Biotoop

Beken en meren, moeras, oevers, plassen, rivieren.


Voedsel-en broedbiotoop

Laaggelegen, open zoetwatergebieden met een ruige, soortenrijke oevervegetatie. Soms wordt ook in brakwatergebieden gebroed.


Gedrag

Vaak in gezelschap van andere watervogels te vinden.


Overwinteringsgebied

Krakeenden overwinteren hoofdzakelijk in Centraal-Europa en Noord-Afrika. Vooral Zuidwest-Frankrijk en het Iberisch Schiereiland zijn belangrijke overwinteringsgebieden.


Aantal en trend

Het gaat de krakeend in Nederland voor de wind. Vergeleken met enkele decennia geleden is de populatie in Nederland geëxplodeerd, van 550-800 paren in 1973-1975 tot 6.000 tot 7.000 paren in 1998-2000.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaarvogel. Vrij schaarse broedvogel; doortrekker en wintervogel in vrij groot aantal.


Overige namen

Gadwall , Anas strepera


Orde

Anseriformes


Familie

Eenden (Anatidae)


Snavel

Grijszwart bij mannetjes, vrouwtjes hebben een oranje ondersnavel.


Poten

Geelroze


Opvallende kenmerken

Witte spiegel.


Voedsel

Krakeenden zijn vooral planteneters, maar enig dierlijk voedsel is hen niet vreemd. Het kan zijn dat dit deels 'per ongeluk' wordt gegeten, doordat bijvoorbeeld waterinsecten zich in de vegetatie ophouden.
Welke ander leefgebieden

Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein
Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein
Zouweboezem
Zouweboezem
Boezems Kinderdijk
Boezems Kinderdijk
Hollands Diep
Hollands Diep
Voordelta
Voordelta
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Biesbosch
Biesbosch
Krammer-Volkerak
Krammer-Volkerak
Grevelingen
Grevelingen
Haringvliet
Haringvliet