Vogels

Kuifeend
Kuifeend-01---a.-de-la-sencerie

Met hun zwart-witte verenpak en nonchalante kuifje zijn de mannetjes van de kuifeend onmiskenbaar. In tegenstelling tot de wilde eend duiken kuifeenden naar hun voedsel, net als veel andere familieleden van de kuifeend. Het gele oog valt op wanneer u de gelegenheid hebt om een kuifeend van dichtbij te bekijken. Dat laten deze eenden niet graag toe; ze zijn van nature vrij schuw. Het zijn vooral de diepere wateren waarop kuifeenden ronddobberen. Toch moet er nog wel enig licht doordringen tot op de bodem. Kuifeenden eten graag waterdieren welke tussen de waterplanten leven. Ook de planten zelf worden wel gegeten.


Europese verspreiding

Kuifeenden broeden in het gehele Palearctisch gebied in boreale, gematigde en steppe zones. In Europa strekt het broedgebied zich uit van Noord-Noorwegen tot aan 45 graden NB in het zuiden, ongeveer halverwege Frankrijk.


Biotoop

Beken en meren, moeras, plassen, rivieren, vennen.


Voedsel-en broedbiotoop

Zoete wateren zoals plassen, sloten en vijvers, maar ook op de toendra en langs de kust.


Gedrag

Duikt vaak en 's winters vaak in groepen te vinden.


Overwinteringsgebied

Nederlandse broedvogels overwinteren voornamelijk in Zuid-Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en op het Iberisch schiereiland. Overwinteraars in Nederland zijn afkomstig uit Centraal- en Noord-Europa.


Aantal en trend

De soort kwam begin vorige eeuwe nog nauwelijks voor in Nederland maar sinds ongeveer 1940 is de populatie explosief gegroeid. In de jaren '80 vlakte de groei af en liepen de aantallen in sommige gebieden zelfs wat terug. Inmiddels zijn de aantallen stabiel. Naast de broedvogels krijgt Nederland ook bezoek van vele overwinteraars, tot wel 30% van de Noord-west Europese populatie. In de aantallen overwinteraars is geen duidelijke trend zichtbaar, deze fluctueerd sterk.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaarvogel. Vrij talrijke broedvogel; doortrekker en wintervogel in groot aantal.


Overige namen

Tufted Duck , Athya fuligula


Orde

Anseriformes


Familie

Eenden (Anatidae)


Snavel

Blauwgrijs met zwarte nagel.


Poten

Donker


Opvallende kenmerken

Zwart-witte duikeend (mannetjes) met kuif.


Voedsel

Voornamelijk schelpdieren zoals zoetwatermossels, maar ook kreefachtigen, insecten en plantaardig materiaal.
Welke ander leefgebieden

Hollands Diep
Hollands Diep
Biesbosch
Biesbosch
Krammer-Volkerak
Krammer-Volkerak
Haringvliet
Haringvliet