Vogels

Reuzenstern
Reuzenstern

In het oostelijk IJsselmeergebied (waaronder de Oostvaardersplassen) is sinds enkele decennia iets bijzonders te zien: enkele tientallen reuzensterns verblijven namelijk de gehele zomer in dit gebied. Reuzensterns zijn broedvogels van de Zweedse en Finse kusten en het Kaspische Zeegebied. Op doortrek doet een klein deel van deze sterns van stormmeeuwgrootte ons land aan. Dat komt vooral doordat de reuzenstern meer van zoet of brak water houdt dan van zout water, zoals veel andere soorten sterns.


Europese verspreiding

Reuzensterns zijn broedvogels van de Zweedse en Finse kusten en het Kaspische Zeegebied.


Biotoop

Kust, moeras, zee.


Voedsel-en broedbiotoop

Reuzensterns broeden solitair of in kolonies op lage afgelegen, voor de kust gelegen eilanden. Het nest is niet meer dan een kuiltje in een zandige of stenige grond.


Gedrag

Vlucht minder soepel dan andere sterns, meeuwachtig.


Trekroute

Vanuit de broedgebieden in Zweden en Finland trekken reuzensterns over centraal Europa naar Afrika.


Overwinteringsgebied

West-Afrika.


Aantal en trend

De aantallen reuzensterns in Nederland fluctueren sterk in de 20e eeuw. In de zestiger jaren werden er zeer kleine aantallen reuzensterns waargenomen, waarna het aantal in de jaren zeventig toe nam tot 81 exemplaren in 1977. Deze toename is een weerspiegeling van de groeiende populatie in de Oostzee. Begin jaren tachtig vond er een sterke terugval plaats, door predatie van nertsen en mogelijk de jacht in Italië en Malta. Hierdoor namen aan het einde van de jaren tachtig en in het begin van de jaren negentig de aantallen reuzensterns in Nederland af. Tegenwoordig nemen de aantallen weer toe.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Doortrekker. Doortrekker in uiterst klein aantal.


Overige namen

Caspian Tern , Hydroprogne caspia


Orde

Charadriiformes


Familie

Sterns (Sternidae)


Snavel

Zeer grote rode puntige snavel met donkere punt.


Poten

Zwarte poten.


Opvallende kenmerken

Grootste stern met zeer grote rode snavel met zwarte punt.


Voedsel

Voedsel bestaat voornamelijk uit vis.
Welke ander leefgebieden