Vogels

Smient
Smient---a.-de-la-sencerie

De smient wordt ook wel 'fluiteend' genoemd. Wie wel eens smienten heeft gezien en gehoord weet onmiddellijk waarom. In Nederland is de smient hoofdzakelijk in de winter talrijk aanwezig. Ruim 40% van de Noordwest-Europese populatie overwintert in Nederland. Smienten zijn bijna helemaal vegetarisch, maar de vrouwtjes eten ook grote aantallen muggen. Die leveren meer en betere eiwitten dan planten, iets dat hen in het broedseizoen in goede conditie houdt. In Nederland broeden slechts enkele paartjes smienten.


Europese verspreiding

De arctische en boreale zone vomen het verspreidingsgebied van de smient; het strekt zich uit van IJsland, via Schotland, naar Noorwegen, Finland en Rusland.


Biotoop

Beken en meren, graslanden, moeras, plassen, rivieren.


Voedsel-en broedbiotoop

Smienten zijn vogels die houden van schone, zoete wateren met een rijke oever- en waterbegroeiing in arctische en boreale streken.


Gedrag

Leven buiten het broedseizoen in groepen.


Trekroute

Smienten trekken in zuidelijke en zuidwestelijke richting vanuit de arctische broedgebieden naar de overwinteringsgebieden.


Overwinteringsgebied

Het overwinteringsgebied van de smient wordt gevormd door de landen aan de Noordzee, West- en Zuidwest-Europa (Frankrijk, het Iberisch Schiereiland, Denemarken en Zuid-Zweden).


Oorzaak afname/toename

De aantallen in Nederland zijn nauwelijks aan enige verandering onderhevig. De aantallen overwinterende vogels worden vooral bepaald door de omstandigheden in de broedgebieden, een lagere sterfte in de winter wordt mogelijk verklaard door een aanpassing in het eetgedrag. Smienten zijn van - steeds schaarser wordende - kweldervegetaties overgeschakeld naar voedselrijke weilanden.


Aantal en trend

Het aantal smienten dat in Nederland overwintert is in de periode 1967 - 1989 sterk toegenomen, in de 90'er jaren stabiliseerden de aantallen zich. Het aantal smienten dat in Nederland broedt zal zeker niet meer zijn dan 20 tot 30 paar.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaarvogel. Uiterst schaarse broedvogel; doortrekker en wintergast in zeer groot aantal.


Overige namen

Wigeon , Mareca penelope


Orde

Anseriformes


Familie

Eenden (Anatidae)


Broedperiode

Mei - juni


Aantal eieren

7 - 8


Aantal legsels

1


Snavel

Blauwgrijze eendensnavel.


Poten

Korte donkere poten met zwemvliezen.


Opvallende kenmerken

Roomgele streep over de kop, contrasterend met de kanstanjebruine kop. In de vlucht valt bij het mannetje de grote witte vleugelvelden op.


Voedsel

Grassen, waterplanten, graan, zeegras.
Welke ander leefgebieden

Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein
Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein
De Wilck
De Wilck
Oudeland van Strijen
Oudeland van Strijen
Boezems Kinderdijk
Boezems Kinderdijk
Hollands Diep
Hollands Diep
Voordelta
Voordelta
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Biesbosch
Biesbosch
Krammer-Volkerak
Krammer-Volkerak
Grevelingen
Grevelingen
Haringvliet
Haringvliet