Vogels

Strandplevier
Strandplevier

Deze kleine waadvogel broedt, net als de bontbekplevier, vooral in kustgebieden. Sterker dan de vorige soort prefereert de strandplevier daarbij open, zandige plaatsen als stranden en zandplaten. Strandplevieren zien er valer uit dan bontbekplevieren, welke meer voorkomen. Het voedsel van deze oogjager bestaat uit insekten en andere diertjes. Strandplevieren zijn trekvogels en overwinteren aan de kusten van Spanje en Noordwest-Afrika.


Europese verspreiding

Strandplevieren zijn (bijna) kosmopolieten, ze ontbreken alleen in Australië en Antarctica. In Europa beperkt hun verspreiding zich tot de kustlijn; de verspreidingskaart laat prachting de zuidwestkust van continentaal Europa zien.


Biotoop

Intergetijdenzone, kust, wad, zee.


Voedsel-en broedbiotoop

Strandplevieren zoeken hun voedsel in het aanspoelsel van de zee op zandstranden. Zij eten voornamelijk slakken, kleine wormen en insecten welke zij tussen het aanspoelsel verzamelen door druk op en neer te rennen.


Trekroute

Via de kust in zuidwestelijke richting.


Overwinteringsgebied

Frankrijk, het Iberisch Schiereiland en Noord-Afrika.


Oorzaak afname/toename

De belangrijkste reden voor de afname van het aantal strandplevieren is de toegenomen drukte op de stranden die vanouds het broedgebied van de soort vormen. De strandplevier heeft een bijna absolute rust nodig.


Aantal en trend

Strandplevieren waren lange tijd kenmerkende, en plaatselijk zelfs talrijke broedvogels van onze dynamische kustgebieden. Twee ontwikkelingen hebben aan deze situatie echter een einde gemaakt. Ten eerste is dat de enorme recreatiedruk, vooral op de zandstranden langs de Noordzeekust, waar de status in enkele tientallen jaren tijds terugliep van 'vrij talrijk' tot 'zeer zeldzaam'. De tweede reden is het verdwijnen van het typische zilte biotoop in IJsselmeer, Lauwersmeer en delen van het Deltagebied door afdamming en inpoldering. Midden jaren zeventig werd het broedbestand geschat op 750-1100 paren; in 1992 waren daar nog 430-440 paren van over, waarvan liefst 380 in de Delta. In meer recente jaren is de populatie nog verder onderuit gegaan; in 1998 - 2000 broedden er nog slechts 270 - 320 paren in Nederland.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Zomervogel. Schaarse broedvogel; doortrekker in klein aantal.


Overige namen

Kentish Plover , Charadrius alexandrinus


Orde

Charadriiformes


Familie

Plevieren (Charadriidae)


Snavel

Klein en zwart.


Poten

Zwart


Opvallende kenmerken

Kleine, vrij lichte plevier met een vrij grote kop.
Welke ander leefgebieden

Duinen Goeree & Kwade Hoek
Duinen Goeree & Kwade Hoek
Grevelingen
Grevelingen
Haringvliet
Haringvliet
Krammer-Volkerak
Krammer-Volkerak