Vogels

Taigarietgans
Taigarietgans

Taiga- en toendrarietgans zijn lange tijd beschouwd als twee varianten op één en dezelfde vogelsoort. Nog steeds zijn vogeltaxonomen met elkaar in discussie over deze soorten. Geografisch gezien hebben beide varianten een ander broedgebied: de toendrarietgans broedt verder noordelijk dan de taigarietgans. De toendrabewoner is bovendien wat kleiner dan de taigabewoner, en heeft veel minder oranje op de snavel. De toendrarietgans lijkt dan ook sterk op de kleine rietgans. Al deze soorten komen als wintergast in Nederland voor. In normale jaren overwintert ongeveer 5% van de wereldpopulatie taigarietganzen in ons land.


Europese verspreiding

Taigarietganzen broeden in Fenno-Scandinavië en in het noorden van Rusland.


Biotoop

Rivieren, weilanden (uitgestrekt)


Voedsel-en broedbiotoop

Eiwitrijke graslanden en akkers met oogstresten zijn prima geschikt voor overwinterende ganzen.


Gedrag

Foerageert 's winters in groepjes op akkers en weilanden.


Trekroute

Taigarietganzen trekken vanuit de broedgebieden voornamelijk in zuidwestelijke richting weg.


Overwinteringsgebied

Ongeveer 100.000 taigarietganzen overwinteren in het Oostzeegebied, en dan voornamelijk in Zweden. Een klein deel van deze vogels trekt nog verder naar Nederland, slechts bij strengen winters volgt een grotere groep dit voorbeeld.


Oorzaak afname/toename

De schommelingen in het aantal overwinterende vogels zijn vooral toe te schrijven aan weersinvloeden en schommelingen in het broedsucces.


Aantal en trend

De aantallen overwinteren de taigarietganzen wisselen sterk onder invloed van de weersomstandigheden. In koude winters in het Oostzeegebied kunnen veel meer vogels naar onze streken komen dan gebruikelijk.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Wintergast. Doortrekker en wintergast in vrij klein tot vrij groot aantal.


Overige namen

Taiga Bean Goose , Anser fabalis


Orde

Anseriformes


Familie

Eenden (Anatidae)


Broedperiode

Vanaf begin juni


Aantal eieren

4-6, soms 3-7


Aantal legsels

Eén legsel per jaar


Snavel

Relatief langere snavel met meer oranje dan toendrarietgans.


Poten

Oranje


Opvallende kenmerken

Taigarietganzen kunnen sterk op toendrarietganzen lijken en de meeste kenmerken zijn vrij variabel. Kennis en ervaring met beide soorten is dan ook vereist om met zekerheid een taigarietgans te determineren.


Voedsel

Gras
Welke ander leefgebieden