Vogels

Visarend
Visarend-01---a.-de-la-sencerie

De naam 'visarend' is enigszins misleidend. Zeker, de vogel eet vooral vis, maar de soort is minder nauw verwant aan de echte arenden dan bijvoorbeeld de buizerd en de sperwer. De status van de visarend in Nederland is onzeker aan het worden: sinds enkele jaren verblijven er gedurende het voorjaar en de zomer visarenden in Nederland. Voorheen was de soort altijd een doortrekker die hier niet tot broeden kwam. Inmiddels is de kans dat er een of enkele paren (pogen te) broeden in uitgestrekte moerasgebieden (Biesbosch, De Wieden en Weerribben).


Europese verspreiding

De visarend komt op alle continenten - met uitzondering van Antarctica - voor, in Europa is de verspreiding beperkt tot het noorden. Toch zijn hierop enkele uitzonderingen; in Portugal en op de Balearen broeden enkele visarenden.


Biotoop

Beken en meren, moeras, plassen, vennen, rivieren.


Voedsel-en broedbiotoop

De visarend broed langs heldere meren, plassen en langs sommige zeekusten. Het nest wordt meestal gemaakt in de top van een naaldboom. Op eilandjes willen de visarenden soms ook op de grond broeden. Tijdens de doortrek in het voor- en najaar zijn visarenden in Nederland vooral te zien langs het rivierengebied, Lauwersmeer, Biesbosch en Oostvaardersplassen, waar ze zich tegoed doen aan vis.


Gedrag

Net als de torenvalk bid de visarend om voedsel op te sporen. Heeft de vogel een vis in het zicht dat maakt hij een duikvlucht en pakt met zijn klauwen de vis uit het water. De vis wordt meestal op een afgestorven tak boven het water opgegeten.


Trekroute

Continentaal Europ


Overwinteringsgebied

Visarenden uit Scandinavië overwinteren voornamelijk in Zuid-Europa en Noord-Afrika.


Aantal en trend

Hoewel al enkele jaren sprake is van overzomerende visarenden 'in verdachte omstandigheden' (gedoeld wordt op gebieden geschikt als broedgebied) is nog niet vastgesteld dat visarenden daadwerkelijk in Nederland broeden.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Doortrekker in zeer klein aantal.


Overige namen

Osprey , Pandion haliaetus


Orde

Accipitriformes


Familie

Visarenden (Pandionidae)


Broedperiode

Mei - juli


Aantal eieren

2 - 4


Aantal legsels

1


Snavel

Haakvormig


Poten

Klauwen


Opvallende kenmerken

Vist op vissen. Bid boven het water om vissen op te sporen. Heeft een kenmerkende silhouet in de vlucht: smalle vleugels met lange hand en slechts 4 vingers. De staart is kort en hoekig.


Voedsel

Visarenden zijn aangewezen op visrijke wateren die zich over grote oppervlakten uitstrekken en voldoende begroeiing (bossen) langs de oevers hebben om te broeden. Het Zweedse en Finse merengebied is een uitstekend voorbeeld van geschikte leefgebieden.
Welke ander leefgebieden

Biesbosch
Biesbosch
Haringvliet
Haringvliet
Krammer-Volkerak
Krammer-Volkerak