Vogels

Woudaap
Woudaap

Woudapen zijn kleine moerasvogels die leven van visjes, amfibieën en insekten. Ze broeden in dichte rietkragen en ruigtes met wilgen en biezen, en zijn daarin moeilijk waar te nemen. De wintermaanden worden doorgebracht in tropisch Afrika. Woudapen leiden een zeer verborgen leven. Een ontmoeting met een woudaap is dan ook een zeldzame aangelegenheid. In vlucht is de woudaap opvallender; vooral de lichte vleugelvlekken zijn zeer karakteristiek en verwarring met een andere soort dan ook vrijwel uitgesloten.


Europese verspreiding

De woudaap heeft wereldwijd gezien een groot verspreidingsgebied (van Australië, via Azië tot Europa en (tropisch) Afrika).


Biotoop

Moeras, rietland en ruigte


Voedsel-en broedbiotoop

Woudapen leven in dichte riet- lissen- en lisdoddevegetaties, die de overgang vormen van min of meer open water naar verlandingsmoeras.


Gedrag

Leeft zeer verborgen. Klautert door het riet en kruipt bij onraad terug het riet in. Vliegt met snelle, rukkende vleugelslagen


Trekroute

Continentaal Europa


Overwinteringsgebied

Afrika, ten zuiden van de Sahara


Oorzaak afname/toename

De afname van de woudaap heeft onder andere te maken met verdwijnen en door recreatie en watervervuiling ongeschikt raken van het broedbiotoop. Toch is dit niet de belangrijkste reden; die is gelegen in lange periodes van droogte in de Sahara en Oost-Afrika. Gezien de uitbreiding van de woestijn, een ontwikkeling die ook in natte jaren doorgaat, lijkt dit erg moeilijk. Mocht de situatie in Afrika verbeteren, dan zal voldoende geschikt broedbiotoop in onze streken aanwezig moeten zijn. De aantallen woudapen fluctueren met de hoeveelheid neerslag in het overwinterings- en broedgebied. Eutrofiëring, tegenatuurlijk peilverloop en gebrek aan dynamiek zorgen voor onvoldoende ontwikkeling van jonge verlandingsvegetaties in moerassen en verandering in voedselaanbod.


Aantal en trend

Tot in de jaren vijftig broedden jaarlijks honderden woudapen in ons land. In 1965 werden nog zo'n 225 paren geteld, daarna liep de stand terug tot 20-30 paar rond 1990 en minder dan tien paar nu.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Zomervogel. Uiterst schaarse broedvogel.


Overige namen

Little Bittern , Ixobrychus minutus


Orde

Ciconiiformes


Familie

Reigers (Ardeidae)


Snavel

lang en strogeel van kleur


Poten

grijsgeel tot grijsgroen


Opvallende kenmerken

Zeer kleine reiger die erg verborgen leeft. In het voorjaar is met enig geduld de 'zang' te horen.


Voedsel

Lucht
Welke ander leefgebieden