Vogels

Wulp
Wulp

De wulp wijst met zijn snavel naar zijn 'gulp' luidt het ezelsbruggetje. De wulp is een onmiskenbare grote bruine vogel met lange omlaag gebogen snavel. Wulpen zijn vooral te zien in het oosten van het land: Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant herbergen het leeuwendeel van de Nederlandse wulpen. Ook de Waddeneilanden huisvesten veel wulpen. Het geluid van de wulp is zeer kenmerkend en wie het eenmaal kent zal het niet snel vergeten. Het is een mysterieus aanzwellend geluid, dat vooral in de ochtend- en avondstilte bijzonder ver kan dragen.


Europese verspreiding

De wulp is een typische en wijd verspreide palearctische vogelsoort die voorkomt in het boreale en gematigde klimaatgebied. Finland en het Verenigd Koninkrijk herbergen de grootste aantallen, maar ook Nederland is een belangrijk land voor de Wulp; ondanks de geringe grootte van het land staat het toch op de 4e plaats op de ranglijst der belangrijkste wulpenlanden.


Biotoop

Akkers, graslanden, heide, hoogveen, rivieren, wad.


Voedsel-en broedbiotoop

Wulpen broeden in diverse open tot tamelijk gesloten biotopen van kwelders, graslanden, hoogvenen van taiga's, duinen, akkers en heidevelden. In Nederland broeden wulpen tegenwoordig vooral in graslanden, waar voorheen heideterreinen de voorkeur handen. Na de broedperiode foerageren wulpen in groepen langs de kust en in het binnenland op weilanden.


Gedrag

Buiten de broedtijd worden wulpen in groepen gezien in weilanden en slikachtige gebieden. Met hun lange kromme snavel kunnen ze diep in de grond wormen en andere bodemdiertjes wegpikken.


Trekroute

Vanuit Noord-Rusland en Finland via de Waddenzee naar West-Frankrijk en Zuid-Engeland. Geringe trek vindt over land plaats.


Overwinteringsgebied

Langs de kusten van West-Frankrijk, Nederland en Zuid-Engeland.


Oorzaak afname/toename

De habitatskeus van de wulp is de laatste 20 jaar veranderd. Werd in het verleden nog veel gebroed op heideterreinen, in hoogveengebieden en in duinen, tegenwoordig is het vooral een broedvogel van graslanden. Aangezien er meer graslandareaal aanwezig is is de toename van de wulp te verklaren. De verandering van habitatskeus betekend wel dat de soort gevoeliger is geworden voor agrarische veranderingen.


Aantal en trend

Het aantal wulpen in Nederland wordt vastgesteld op ongeveer 6.900 paren (6.400 tot 7.400). Dat aantal komt overeen met schattingen uit de periode 1979-1985, maar is veel meer dan de aantallen die in 1973-1977 zijn vastgesteld.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaarvogel. Vrij talrijke broedvogel; doortrekker en wintervogel in groot aantal.


Overige namen

Curlew , Numenius arquata


Orde

Charadriiformes


Familie

Strandlopers (Scolopacidae)


Broedperiode

April


Aantal eieren

4 eieren die door beide ouders worden bebroed.


Aantal legsels

1


Snavel

Onmiskenbaar; lang en gelijkmatig omlaag gebogen, alsof doorgezakt onder het eigen gewicht.


Poten

Lang


Opvallende kenmerken

Grootste in Nederland voorkomende steltloper, met lange gebogen snavel. De vlucht is langszaam.


Voedsel

Regenwormen en andere ongewervelde bodembewoners. Door de gevoelige punt van de lange snavel kan de wulp tot dieper in de bodem foerageren dan de andere steltlopers.
Welke ander leefgebieden

Duinen Goeree & Kwade Hoek
Duinen Goeree & Kwade Hoek
Voordelta
Voordelta
Haringvliet
Haringvliet
Grevelingen
Grevelingen