Vogels

Zwarte zee-eend
Zwartezee-eend

Meestal zie je zwarte zee-eenden als een vliegend streepje ver weg over zee, of als zwarte stipjes op zee die zo af en toe verdwijnen als ze onderduiken. Zwarte zee-eenden trekken langs de kust door en verblijven buiten het broedzeizoen op onze kustwateren. Daar leven ze van schelpdieren, met name spisula. Bij het voedsel zoeken kunnen ze ruim twintig meter duiken. De Noordzee kustzone is van groot belang voor zwarte zee-eenden.


Europese verspreiding

De zwarte zee-eend is een broedvogel van noordelijk Europa. Zijn broedgebied loopt van IJsland, Noorwegen tot aan Siberië. Na het broedseizoen vindt er een sterke migratie plaats over de noordelijke zeeën. Vele tienduizenden zwarte zee-eenden overwinteren langs de ondiepe delen van de Noordzee, waar rijke schelpbanken voorkomen.


Biotoop

Kust, zee.


Voedsel-en broedbiotoop

De zwarte zee-eend broedt niet langs de kust maar landinwaarts, in uiteenlopende biotopen, zoals toendra’s, alpine weide en langs oevers van meren en langzaam stromende rivieren. Het nest verstoppen ze in een dichte vegetatie. In de wintermaanden overwinteren zwarte zee-eenden in grote aantallen in de Noordzee waar ze zich te goed doen aan schelpdieren, vooral aan spisula. Zwarte zee-eenden zijn erg gevoelig voor verstoringen. Schelpenbanken in de buurt van vaarroutes zijn minder geschikt. In de loop der jaren ontstaan er nieuwe en verdwijnen er oude schelpenbanken. De zwarte zee-eend past zich hierop aan.


Gedrag

Zwarte zee-eenden leven vooral in groepen.


Trekroute

Langs de Europese Westkust.


Overwinteringsgebied

Van de Oostzee tot de Afrikaanse westkust. Driekwart overwinter in het Oostzeegebied en langs de Deense kust.


Aantal en trend

In de Noordzee overwinteren er tijdens een strenge winter soms wel ruim 100.000 zwarte zee-eenden. Dit is ongeveer 10% van de Noordwest-Europese populatie. Tijdens zachte winters liggen deze aantallen lager. In de rest van het jaar komen er kleine aantallen zwarte zee-eenden voor in onze kustwateren. De populatie zwarte zee-eenden in de Noordzee komt onder druk te staan door de toenemende intensieve visserij op spisula.
» Terug naar het overzichtEigenschappen


Status

Jaargast. Doortrekker en wintergast in groot aantal; zomergast in vrij klein aantal.


Overige namen

Common Scoter , Melanitta nigra


Orde

Anseriformes


Familie

Eenden (Anatidae)


Broedperiode

Eind mei - juni


Aantal eieren

5 - 7


Aantal legsels

1


Snavel

Brede platte donkere snavel.


Poten

Zwemvliezen


Opvallende kenmerken

Geheel zwarte zee-eend.


Voedsel

Schelpdieren, vooral spisula.
Welke ander leefgebieden

Voordelta
Voordelta