Bevoegdheidverdeling

Hoe is de natuurbescherming in Nederland geregeld?

In Nederland zijn er verschillende wetten die de natuur beschermen. De belangrijkste zijn de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Door de natuur te beschermen kunnen zeldzame diersoorten en plantensoorten beter overleven.

Decentralisatie natuur

Het Rijk draagt natuurbeheer en plattelandsontwikkeling over aan de provincies. Dit houdt in dat provincies meer verantwoordelijkheid krijgen voor het natuurbeheer. Deze afspraken komen in de Wet Inrichting Landelijk Gebied en de natuurwetgeving.

Natuurbeschermingswet 1998: gebiedsbescherming

De Natuurbeschermingswet 1998 is alleen gericht op gebiedsbescherming. De wet regelt de natuurbescherming van bijvoorbeeld beschermde Natuurmonumenten, Natura 2000-gebieden en Wetlands.

Flora- en faunawet: natuurbescherming voor planten en dieren

De Flora- en faunawet beschermt in het wild voorkomende diersoorten en plantensoorten. De wet heeft regels over de jacht, beheer en schadebestrijding. Ook omvat het regels over de handel in dieren en planten en het bezit van bedreigde dieren en planten. Het is niet toegestaan planten te plukken die onder de Flora- en faunawet vallen. Dieren die onder de wet vallen, mogen niet worden gedood, gevangen of verstoord.

Andere wetten natuurbescherming

Naast de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet, zijn er nog 2 wetten die de natuurbescherming in Nederland regelen. Dat zijn de Natuurschoonwet 1928 en de Boswet. De Natuurschoonwet 1928 bevat fiscale voordelen voor landgoederen die als geheel in stand worden gehouden en voorkomt zo versnippering van landgoederen. De Boswet handhaaft de natuurbescherming van bossen zodat Nederlandse bossen in stand blijven en waar mogelijk worden uitgebreid.

Voorgenomen beleid: nieuwe Wet natuurbescherming

Het kabinet wil de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet samenvoegen tot de nieuwe Wet natuurbescherming. Dit moet de regeldruk voor bedrijven en burgers verminderen. De behandeling van het Wetsvoorstel natuurbescherming wordt naar verwachting in 2013 door de Tweede en de Eerste Kamer afgerond.

Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

De EHS bestaat uit een aantal natuurgebieden die onderling verbonden zijn. De EHS is bedoeld om grotere natuurgebieden te creëren. Hiermee wil de overheid de Nederlandse natuur beschermen en verder ontwikkelen.

Vogels

Zwartkopmeeuw-01--a.-de-la-sencerie
Zwartkopmeeuw
Informatie

Nieuwsarchief